شنبه, ۹ مرداد , ۱۴۰۰
دفاعی
تاریخچه مهندسی رزمی 11 اسفند 1399

تاریخچه مهندسی رزمی

در این نوشتار به تاریخچه مهندسی رزمی در جهان وایران پرداخته شده است ، بنحویی که خواننده یک شمای کلی از پیشینه مهندسی رزمی بدست خواهد آورد.
مهندس عبدالامیر ابراهیمی – جهادگر امیر محمد زاده – دکترسید جواد هاشمی فشارکی

ادله وچرایی دفاع غیر عامل 29 بهمن 1399

ادله وچرایی دفاع غیر عامل

چاپ شده در:فصلنامه علمی اجتماعی قرب- شماره ۱۷-بهار ۱۳۹۰-ص ۲۱-۲۳-وشماره ۱۸ – تابستان ۱۳۹۰-ص۲۱-۲۳-وشماره ۱۹ –پاییز ۱۳۹۰-ص۲۱-۲۳-وشماره ۲۰ – زمستان ۱۳۹۰ –ص ۴۶-۴۸
دکترسيد جواد هاشمي فشاركي

Iran.s  Sacred Defence Engineering Strategies 29 بهمن 1399

Iran.s Sacred Defence Engineering Strategies

Dr. Seyed Javad Hashemi Fesharaki