یکشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۰
ایران،
استان های خود اتکا راهبردی برای توسعه پایدار ملی 10 شهریور 1400
پیشنهاد راهبردی :

استان های خود اتکا راهبردی برای توسعه پایدار ملی

بیان وضعیت استان و تهدیدات طبیعی و انسان ساخت استان و پیشنهاد خود اتکایی استانی
***
**
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی