موکب داران بهترین سربازان جهاد تبیین بوده و راهپیمایی اربعین والاترین رویداد برای مقوم بخشی تمدن نوین اسلامی درگام دوم انقلاب خواهد بود.
موکب داران بهترین سربازان جهاد تبیین بوده و راهپیمایی اربعین والاترین رویداد برای مقوم بخشی تمدن نوین اسلامی درگام دوم انقلاب خواهد بود.

همایش تجلیل از خادمین مواکب اربعین حسینی استانهای تهران، البرز و قزوین در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در صبح روز یک شنبه ۲۲ آبان ۱۴٠۱ برگزارگردید.در این همایش به اعضای موکب دار، لوح تقدیر و تربت حرم امام حسین (ع) اهدا شد.

*  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز ضمن تبریک هفته وحدت درخصوص علم و پژوهش در موکب داری بیان داشت : براساس توصیه اول راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب موکبها باید از علوم و پژوهش در جهت ارتقای کیفی و کمی خدمات بهره گیرند و دستاوردهای مراسم دهها ملیونی اربعین حسینی را بصورت تولیدات علم تجربی ارایه نمایند .

* ایشان در خصوص معنویّت و اخلاق اظهار داشت : موکبها باید دارای بالاترین مرتبه معنویت و اخلاق بوده و در موسم اربعین در هنگام ارایه خدمات به زوار ،بیشترین تاثیرمعنوی و اخلاقی را برجای بگذارند .

* وی در خصوص اقتصاد گفت : موکب داران در هنگام خرید و انتقال مواد و مصالح به موکب خویش باید به موضوع اقتصاد توجه لازم را داشته باشند و بخصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی را رعایت نموده و الگو و اسوه دیگران باشند .

* دکتر هاشمی فشارکی در خصوص عدالت و مبارزه با فساد چنین تبیین کرد : موکب داران درهنگام ارایه خدمات بایستی رعایت عدالت را درنظر بگیرند و از هرگونه فساد و مفسده ای در این مهم دوری نموده و با فسادهای محتمل مبارزه نمایند .

* ایشان در خصوص استقلال و آزادی اظهار داشت : موکب داران باید مقوم و مروج استقلال و ازادی ایران اسلامی باشند .

* وی در خصوص عزت ملی ، روابط خارجی ، مرزبندی با دشمن گفت : موکب داران در هنگام تعاملات خویش با زوار غیر ایرانی عزت ملی را تقویت نمایند و مرزبندی با تهدیدات دشمن را بشدت رصد کرده و در تبادلات مجازی و فضای حقیقی رعایت نمایند .

* ایشان در خصوص سبک زندگی گفت : موکب داران در استفاده از وسایل ، تجهیزات ، غذا و …. که خود استفاده میکنند و یا ارایه می نمایند ، بایستی الگوهای سبک زندگی اسلامی را رعایت کرده  ترویج نمایند و بعکس ازهمه مولفه های سبک زندگی غربی اجتناب کرده و در مشاهده با مصادیق ان مبارزه اقناعی برای دفع مفسده های آن برایند . و حذف زایدات غیرضروری که خدشه به فضای معنوی اربعین وارد می کند، ضرورت دارد .

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان گفت : اربعین والاترین رویداد برای مقوم بخشی در جهت گیری، رویکرد و ارتقای معنوی تمدن نوین اسلامی است. وبایستی از این ظرفیت بحر عظیم حداکثر استفاده شود. همچنین اربعین بهترین فرصت جهت اقدام اثر بخش جهاد تبیین برای دلهای مستعد شور حسینی است. وموکب داران بهترین سربازان جهاد تبیین خواهند بود.