محفل دیدار و تجدید خاطره جمعی از مدافعان حرم
محفل دیدار و تجدید خاطره جمعی از مدافعان حرم

با لطف ایزدمنان محفل دورهمی جمعی از مدافعان حرم و برادر عزیز حاج محمد جلیلوند پدر شهید والا مقام حیدر جلیلوند وجانباز دفاع مقدس حاج اکبر سلیمیان مسول مجموعه شفیق فکه ، بدعوت فرمانده عزیزمان برادر ابوجواد ، در روز پنجشنبه مورخه ۶ آبانماه ۱۴٠٠ با میزبانی ابو جهاد در محل هومند برگزار گردید . […]

با لطف ایزدمنان محفل دورهمی جمعی از مدافعان حرم و برادر عزیز حاج محمد جلیلوند پدر شهید والا مقام حیدر جلیلوند وجانباز دفاع مقدس حاج اکبر سلیمیان مسول مجموعه شفیق فکه ، بدعوت فرمانده عزیزمان برادر ابوجواد ، در روز پنجشنبه مورخه ۶ آبانماه ۱۴٠٠ با میزبانی ابو جهاد در محل هومند برگزار گردید . و ضمن تجدید دیدار ، نسبت به بیان خاطرات ان دوران طلایی و ضرورت انتقال آن و بهره برداری از تجارب به دست امده برای نسل های اینده باتمام ظرافتهای خود منتقل شود ، تاکید نمودند .

۲- آقای مهدی نادری

۳-آقای حاج احمد عزیزی

۴- حاج آقاجلیلوند

۵-حاج احمدنوروزی

۶-حاج ابوزینب

۷-حاج حمید اسماعیلی

۸- حاج آقا ولی پور

۹-آقای عقیلی

۱٠- سیدحمید

۱۱-آقای کمال مولائی

۱۲-آقای جانعلی ابراهیمی

۱۳-حاج اسماعیل میرزاخانی

۱۴-حاج محمد قاسمی

۱۵-آقای کاظم قوهستانی

۱۶-آقای احمدپور

۱۷-حاج یوسف

۱۸-حاج ابوعلی

۱۹-آقای اوشال

۲٠-آقای بهرامی

۲۱-آقای میری

۲۲-آقای عباسی

۲۳-آقای اکبری

۲۴-آقای کاظمی

۲۵-آقای مولایی

۲۶-آقای محمدی

۲۷-آقای طاقتی

۲۸-آقای حسن آقایی

۲۹- آقای سیدامیر

۳٠-آقای خلیلی نژاد

۳۱-آقای مصطفی صفری

۳۲-حاج محسن درگاهی

۳۳-دکتر سید جواد هاشمی هاشمی فشارکی