سه رفیق، سه شهید
سه رفیق، سه شهید

سه رفیق، سه شهید سه کبوتر، سه برادر سه یار، سه دلدار رفاقت تا شهادت ? از مکتب شهادت به سبک شهدا رفاقت را یاد بگیریم? اَللّهُــــمَّعَجـِّــللِوَلیِّــــکَ_الفَـــــرَج?

سه رفیق، سه شهید
سه کبوتر، سه برادر
سه یار، سه دلدار
رفاقت تا شهادت

? از مکتب شهادت به سبک شهدا رفاقت را یاد بگیریم?

اَللّهُــــمَّعَجـِّــللِوَلیِّــــکَ_الفَـــــرَج?