نشست مجازی کمیسیون ملی یونسکو در خصوص میراث دفاع مقدس با حضور دکتر سید جواد هاشمی فشارکی
نشست مجازی کمیسیون ملی یونسکو در خصوص میراث دفاع مقدس با حضور دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

مهمانان : دکتر حجت الله ایوبی مهندس سید محمد بهشتی شیرازی دکتر سعید بکتاش دکتر سید جواد هاشمی فشارکی میزبان : دکتر سید احمد محیط طباطبایی به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران لایو یونسکو ۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱  یک شنبه ساعت ۱۹

مهمانان :

دکتر حجت الله ایوبی

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

دکتر سعید بکتاش

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

میزبان :

دکتر سید احمد محیط طباطبایی

به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

لایو یونسکو

۴ مهر ۱۴۰۰

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

 یک شنبه

ساعت ۱۹