مراسم سالگرد آغاز دفاع مقدس در شرق تهران  ( ناحیه کمیل)
مراسم سالگرد آغاز دفاع مقدس در شرق تهران  ( ناحیه کمیل)