نقدی بر بدعت پیامک آقای حسن روحانی
نقدی بر بدعت پیامک آقای حسن روحانی

اشکالات و ابهامات وارده بر پیامک ارسالی رییس جمهور در روز نخست سال جدید :
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

درحالیکه رادیو و تلویزیون همواره در اختیار رییس جمهور بوده و همچنین پیام نوروزی وی از بسیار شبکه ها پخش شد و در شرایطی که کشور ومردم در وضعیت سخت اقتصادی هستند و ضرورت صرفه جویی یک مساله اساسی می باشد ، رییس جمهور دست به ارسال ملیونها پیامک زد .

 

 1. “آرزوی پایان تحریم !” بخشی از پیامک وی بود . همان چیزی که چهار پیش وی مدعی شده بود، تحریمها لغو شده و دیگر بر نمی گردد . واینک آرزو کرده است ….!!!!
 2. “آرزوی سپیده گشایش !!” بخشی از پیامک وی بود . همان چیزی که چهار پیش وی مدعی شد گشایش هزاران ال سی و…. شده و اینک آرزو کرده است ….!!!!
 3. کمتر از نیم سال دیگر این دولت وجود خارجی نخواهد داشت و دولت جوان انقلابی در نیمه دوم روی کار خواهد آمد . با این تغییر و تحول دولت این آرزوی ، ابهام امیز تلقی میشود.
 4. درحالیکه دولت ۱۱ و ۱۲ هیچ دستاوردی بجز گرانی و تورم برای ملت و برجام پرخسارت نداشته است ، وعده در پایان عمر دولت ، یک وعده پوچ تبلیغاتی تلقی میشود.
 5. هزینه میلیاردی پیامک اگر وی از جیب گشاد شخصی اش داده باشد ، اسراف کرده است .
 6. هزینه میلیاردی پیامک اگر وی از جیب بیت المال داده است ، در این شرایط سخت اقتصادی حیف و میل کرده است .
 7. اگرهزینه میلیاردی پیامک از سوی وزیرپرمساله ارتباطات دریافت نشده باشد، یک رانت و تخلف تلقی میشود .
 8. وی پایم تلویزیونی داده است و اساسا ضرورتی بر ارسال پیامک نداشته است .
 9. وی به چه حقی به شماره شخصی افراد پیامک داده است ؟
 10. شایبه باز کردن زمینه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی برای طیف منفورش را بهمراه دارد .
 11. در ایام نوروز بسیاری از مردمی که از سو مدیریت ایشان و وزرایش ناراحت هستند ، با دریافت این پیامک در اغازین روز سال ۱۴۰۰ حرص بسیار خوردند !
 12. لازمست سازمان بازرسی کل کشور نسبت به مساله ورود کرده و بررسی نماید .