حضور  و غیاب شهدایی
حضور  و غیاب شهدایی

از شهدا چه بر جا مانده است؟؟ بزرگراه شهدا……………حاضر مجتمع فرهنگے شهدا..حاضر غیرت شهدا……………..غایب ورزشگاه شهدا…………حاضر مردونگے شهدا……….. غایب مرام شهدا……………… غایب سمینار شهدا …..………حاضر آقایے شهدا………………غایب صداقت شهدا…………..غایب یادواره شهدا……………حاضر صفاے شهدا………………غایب عشق شهدا………………..غایب آرمان شهدا………………..غایب یاران شهدا………………..غایب تیپ شهدا…………………حاضر بخشش شهدا………….. غایب تصویر شهدا……………..حاضر شهامت شهدا…………… غایب اخلاص شهدا……………..غایب مسئولےت پذیرے شهدا..غایب شجاعت […]

از شهدا چه بر جا مانده است؟؟

بزرگراه شهدا……………حاضر
مجتمع فرهنگے شهدا..حاضر
غیرت شهدا……………..غایب
ورزشگاه شهدا…………حاضر
مردونگے شهدا……….. غایب
مرام شهدا……………… غایب
سمینار شهدا …..………حاضر
آقایے شهدا………………غایب
صداقت شهدا…………..غایب
یادواره شهدا……………حاضر
صفاے شهدا………………غایب
عشق شهدا………………..غایب
آرمان شهدا………………..غایب
یاران شهدا………………..غایب
تیپ شهدا…………………حاضر
بخشش شهدا………….. غایب
تصویر شهدا……………..حاضر
شهامت شهدا…………… غایب
اخلاص شهدا……………..غایب
مسئولےت پذیرے شهدا..غایب
شجاعت شهدا…………….غایب
عشق و محبت شهدا …..غایب
مهربانی و دلسوزے شهدا…غايب
یڪرنگی و روراستے شهدا…غایب

وااااااااااااای
غایبےن از حاضرین بیشتر بودند…
ڪلاس تعطیل

به راستے
بعد از شهدا چه ڪرده ایم
شهدا شرمنده ایم