سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون شب عملیات بدر
سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون شب عملیات بدر

سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون در شب عملیات بدر سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون شب عملیات بدر

سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون در شب عملیات بدر

سنگر مهندسی ل۴۲ در جزیره مجنون شب عملیات بدر