هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی
هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی

فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما 🌸مورد هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی 🌸خدا وکیلی باید دست و پای این مجاهدان فی سبیل الله را بوسید که با کمترین امکانات نظامی چه عزتی به کشور دادند در مقابل این شیر مردان مجاهد از جان گذشته ، 👹غربگداهای ذلیل عزت […]

فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما
🌸مورد هدف قرار دادن نفتکشهای صدام در حال اسکورت با ناو آمریکایی

🌸خدا وکیلی باید دست و پای این مجاهدان فی سبیل الله را بوسید که با کمترین امکانات نظامی چه عزتی به کشور دادند در مقابل این شیر مردان مجاهد از جان گذشته ،
👹غربگداهای ذلیل عزت را از کشورمان بردند خدایا خودت بزودی جوابشان بدهید
عزت با مجاهدت بدست می آید نه با مذاکره….