خواب های در سنگر برای خوابهای اسوده ما
خواب های در سنگر برای خوابهای اسوده ما

برای اینکه خیلی‌ها بتوانند ، در بسترشان راحت بیاسایند …  

برای اینکه
خیلی‌ها بتوانند ،
در بسترشان راحت بیاسایند …