ام الشهید طیبه اثنی عشری نائینی
ام الشهید طیبه اثنی عشری نائینی

مادر شهید والامقام حسن(حسین) اثنی عشری نایینی شهادت : ۲۱ بهمن ۱۳۶۵ رجعت پیکر شهید ( ۲۴ بهمن ۱۳۷۵) رحلت مادر شهید : ۲۷ تیرماه ۱۳۸۰ قطعه خانواده شهدای بهشت زهرا

مادر شهید والامقام حسن(حسین) اثنی عشری نایینی

شهادت : ۲۱ بهمن ۱۳۶۵

رجعت پیکر شهید ( ۲۴ بهمن ۱۳۷۵)

رحلت مادر شهید : ۲۷ تیرماه ۱۳۸۰ قطعه خانواده شهدای بهشت زهرا