شهدا و رزمندگان مرحوم
شهدا و رزمندگان مرحوم

یادی کنیم از رفقای آسمانی که روزی در کنارمان بودنند . یادشان جاودان وهمیشه گرامیباددردلها 🌷شادی روح مطهر و منورشان ؛ فاتحه با ذکر چهارده شاخه گل صلوات🌷💚

یادی کنیم از رفقای آسمانی که روزی در کنارمان بودنند . یادشان جاودان وهمیشه گرامیباددردلها

🌷شادی روح مطهر و منورشان ؛ فاتحه با ذکر چهارده شاخه گل صلوات🌷💚