سه برادر ؛ یکی شهید و دو نفر جانباز
سه برادر ؛ یکی شهید و دو نفر جانباز

شهید مظلوم عباس اکبر آبادی شهادت در عملیات خیبر برادر جانباز حاج حمید اکبر ابادی برادر جانباز علی اکبرآبادی دو برادر  – حمید و عباس شهید – سال ۱۳۵۹      

شهید مظلوم عباس اکبر آبادی شهادت در عملیات خیبر

برادر جانباز حاج حمید اکبر ابادی

برادر جانباز علی اکبرآبادی

دو برادر  – حمید و عباس شهید – سال ۱۳۵۹