سال‌های سال همه سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی جهان غرب و اعراب دنبال او بودند، عکس‌ها و تصاویر خیالی از او منتشر می‌کردند، برای سرش جایزه تعیین کردند، بارها و بارها از هدف قرار دادن خودروی او در مناطق مختلف یمن گفتند اما هیچ‌کدام نتوانستند این سردار ایرانی را از پای دربیاورد. او از نسل وهرز […]

سال‌های سال همه سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی جهان غرب و اعراب دنبال او بودند، عکس‌ها و تصاویر خیالی از او منتشر می‌کردند، برای سرش جایزه تعیین کردند، بارها و بارها از هدف قرار دادن خودروی او در مناطق مختلف یمن گفتند

اما هیچ‌کدام نتوانستند این سردار ایرانی را از پای دربیاورد. او از نسل وهرز دیلمی و هزاران سردار و امیری بود که در طول تاریخ برای بلندآوازه کردن نام ایران جان شیرین در کف اخلاص گذاشتند و سال‌های سال دور‌ از خانه جنگیدند و اینگونه غریبانه به شهادت رسیدند.