بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال
بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال

مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال از بازنشستگی سایر ایثارگران و عموم بازنشستگان متفاوت است. بازنشستگی آنان تابع ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.

مقررات مربوط به بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال از بازنشستگی سایر ایثارگران و عموم بازنشستگان متفاوت است.  بازنشستگی آنان تابع ماده ۴۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.

ماده ۴۰ بیان می‌دارد : حقوق بازنشستگی شهدا، جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال، معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی تعیین و هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه و  به شکل تبصره‌های زیر عمل می شود.

تبصره ۱ – حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال، اعم  از اینکه در اجرای قانون مذکور و یا سایر قوانین و مقررات مربوط بازنشسته شده باشند مشابه کارکنان همتراز(بازنشسته در سال تصویب این قانون) تطبیق و اعمال می گردد.

تبصره ۲ – حقوق بازنشستگی و وظیفه شهدا، جانبازان و آزادگان غیر مستقل و دولت ط بنیاد و بازنشستگی به وظیفه جانبازان آزادگان مستخدم دولت توسط صندوق بازنشستگی دستگاه ذی‌ربط پرداخت می گردد.
تبصره ۳ – مشمولان قانون حالت اشتغال هنگام نیل به بازنشستگی از کلیه امتیازات منظور شده برای شاغلان همتراز(مانند پاداش پایان خدمت و غیره) برخوردار می‌گردند. دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت حقوق و امتیازات مذکور خواهد بود.
نکات قانونی که در حقوق بازنشستگی مشمولان قانون حالت اشتغال باید رعایت شود به قرار زیر است :

الف – پرداخت حقوق بازنشستگی باید معادل آخرین حقوق و مزایای دریافتی باشد. با عنایت به اینکه عبارت  مزایای دریافتی به صورت مطلق آمده، لذا مشمول مزایای مستمر و غیرمستمر خواهد بود.

ب – حقوق بازنشستگان مشمول قانون حالت اشتغال هر ساله متناسب با افزایش ضریب حقوق شاغلان اضافه می شود. با بر این همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، برای مشمولان قانون حالت اشتغال موضوعیت نداشته و آنان همواره از ضریب افزایش حقوق شاغلان برخوردار خواهند بود.
پ – اگر مشمولان قانون حالت اشتغال حسب سایر قوانین بازنشسته شده باشند باید مشابه کارکنان همتراز بازنشسته در سال تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران یعنی ۱۳۹۱/۲/۱۰ حقوق و مزایای آنان تطبیق و پرداخت شود و پس از آن مشمول مقررات بازنشستگی  برابر ماده ۴۰ قانون جامع خواهند بود.

ت – مشمولان قانون حالت اشتغال به هنگام بازنشستگی از همه امتیازاتی که شاغلان در هنگام بازنشستگی از آن برخوردار خواهند شد، به صورت مطلق برخوردار می شوند و دستگاه مجری حکم حقوق بازنشستگی مکلف به تامین و پرداخت همه امتیازات مصوب خواهد بود.

| یوسف مجتهد