سالروز آسمانی شدن شهید امر به معروف و نهی از منکر،
سالروز آسمانی شدن شهید امر به معروف و نهی از منکر،

وقتے ضارب علی رو زد و ما اون رو به گوشه ای از خیابون کشیدیم، یک پیرمرد اومد گفت: خوب شد همینو می خواستی؟ به تو چه ربطی داشت که دخالت کردی؟ علی با همان بدن بی جان گفت: حاج آقا فکر کردم دختر شماست، من از ناموس شما دفاع کردم. ۳ فروردین، سالروز آسمانی […]

وقتے ضارب علی رو زد و ما اون رو به گوشه ای از خیابون کشیدیم، یک پیرمرد اومد گفت:
خوب شد همینو می خواستی؟ به تو چه ربطی داشت که دخالت کردی؟
علی با همان بدن بی جان گفت:
حاج آقا فکر کردم دختر شماست، من از ناموس شما دفاع کردم.
۳ فروردین، سالروز آسمانی شدن شهید امر به معروف و نهی از منکر،
علی خلیلی را گرامی می داریم.