بی سیم چی لشکر ۲۷ شهید علی رضا مولایی
بی سیم چی لشکر ۲۷ شهید علی رضا مولایی

?شهید گردان مالک اشتر لشکر ۲۷? ? شهید علی رضا مولایی ? بی سیمچی گروهان شهید بهشتی ? تولد ۱۳۴۵ ? شهادت ۲۲ اسفند ۱۳۶۳ ? عملیات بدر ? منطقه شرق دجله ? مزار شهید: قطعه ۲۸ ردیف ۵۴ شماره ۲۳

?شهید گردان مالک اشتر لشکر ۲۷?

? شهید علی رضا مولایی

? بی سیمچی گروهان شهید بهشتی

? تولد ۱۳۴۵
? شهادت ۲۲ اسفند ۱۳۶۳
? عملیات بدر
? منطقه شرق دجله
? مزار شهید: قطعه ۲۸ ردیف ۵۴ شماره ۲۳