آخرین نوشته شهید
آخرین نوشته شهید

➕ديگر نايی در بدن ندارم خداحافظ_دنیا😔

🌷از دل خاک فکه شهيدی يافتند که‌در جيب لباسش برگه‌ای📜 بود:

«بسمه تعالی»

▫️جنگ بالاگرفته است. مجالی برای هيچ وصيتی نيست. تا هنوز چند قطره خونی در بدن دارم، حديثی از امام پنجم می‌نويسم:

⇜به تو خيانت می‌کنند، تو مکن.
⇜تو را تکذيب می‌کنند، آرام باش.
⇜تو را می‌ستايند، فريب مخور
⇜تو را نکوهش می‌کنند، شکوه مکن.
⇜مردم شهر از تو بد می‌گويند، اندوهگين مشو.
⇜همه مردم تو را نيک می‌خوانند، مسرور مباش↫آنگاه از ما خواهی بود

➕ديگر نايی در بدن ندارم خداحافظ_دنیا😔