فروپاشی ژست ابر قدرت غرب
فروپاشی ژست ابر قدرت غرب

بعداز جنگ ویتنام مردم دنیا ، بر این باور شدندکه آمریکا قدرت جنگندگی وابر قدرتی خود را از دست داده اما قبول این نکته برای سردمداران آمریکا قابل درک نبود واز فهم آن عاجز مانده اند لذا همچنان به ماجراجویی در اطراف کره خاکی و قلدر مآبی ادامه داده وحملات گسترده ای به مناطق مختلف […]

بعداز جنگ ویتنام مردم دنیا ، بر این باور شدندکه آمریکا قدرت جنگندگی وابر قدرتی خود را از دست داده اما قبول این نکته برای سردمداران آمریکا قابل درک نبود واز فهم آن عاجز مانده اند لذا همچنان به ماجراجویی در اطراف کره خاکی و قلدر مآبی ادامه داده وحملات گسترده ای به مناطق مختلف خصوصا کشور عراق و افغانستان انجام دادند………. تحمیل هزینه هفت هزارمیلیارد دلاری در جنگ عراق خسارت بزرگی برای آمریکا محسوب میشود که به گفته ترامپ با این مبلغ میشد کل زیر ساختهای آمریکا را بازسازی و نوسازی نمود ……..کشوری با بیش از چهل میلیون فقیر و سایر آسیب های اجتماعی ………. ابزار پرهزینه ابر قدرتی آمریکا از جمله ارتش مجهز وناوگان دریایی نه تنها عاملی در جهت افزایش قدرت آمریکا نشده بلکه زمینه فشار حداکثری و ورشکستگی آمریکا را فراهم نموده است ……… بدهی بیش از سی هزار میلیارد دلاری آمریکا دلیل محکمی براین مدعاست ابرقدرتی ورشکسته که نه امکان بکارگیری ابزار نظامی خودرا دارد ونه قدرت حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی …….. از ابرقدرت غرب، ابزار رسانه وفریب ……. وابزار تحریم باقی مانده……….. ابزار پوسیده تحریم کم تاثیر برای سایر کشورها و پرهزینه برای غرب که در حال از دست دادن کارایی خود و کم رنگ شدن نقش دلار در مناسبات اقتصادی کشورها شده ……‌…….. همانطورکه در توسعه همکاری ایران و روسیه توافق براین شد که پول ملی مبنای تبادل اقتصادی قرارگیرد از نشانه های ورشکستگی آمریکا دست زدن به زشت ترین رفتارها از جمله مصادره چند میلیارد دلار پول بلوکه شده مردم نیازمند افغانستان میباشد مهمترین مشکل غرب توهم قدرت میباشد که درحال نابود کردن ظرفیتها و امکانات آمریکا و دنیای غرب میباشد …..‌‌‌‌….. بکار گیری ظالمانه قدرت آمریکا و شکست وبه گل نشستن ارتش آمریکا در مناطق مختلف از جمله افغانستان و عراق باعث ترس و سرخوردگی نیروهای نظامی آمریکا شده به نحوی که افول قدرت نظامی وعدم کارایی آن غیر قابل انکار شده است و حرکت غرب در مسیر سقوط غیر قابل بازگشت است چرا که توهم قدرت در اذهان حکام غربی نهادینه شده و پیمودن مسیر تنزل و افول امری اجتناب ناپذیر میباشد ………. تغییر مناسبات سیاسی اقتصادی و فرهنگی در این دوران زمینه توزیع قدرت در سطح جهان و تمرکز بیشتر در شرق عالم را فراهم نموده است ……….. انگیزه کلان پیشرفت در کشورهای مختلف مثل چین و روسیه و سایر کشورها و پرهیز از توهم و حاشیه پردازی زمینه پیشرفت تصاعدی را فراهم آورده است ……….. …… از عوامل مهم و موثر در افول ابر قدرت غرب و شکل گیری زمینه استقلال خواهی سایر کشورها ظهور انقلاب اسلامی میباشد …………….. انقلاب اسلامی در اولین گام ودر عمر کوتاه چهل ساله خود تاثیر تعیین کننده ای در مناسبات عالم داشته وپرچم ظلم ستیزی و عدالت خواهی و تفکر عقلایی و حکیمانه که تبلور آن در نظام ولایت فقیه میباشد را به عنوان الگوی تعامل پیشرفته و متعالی و راهگشا در سطح جهان مطرح نموده و سایر کشورهای جهان به عنوان روش موفق و عاقلانه و موثر از آن الگو برداری کرده اند

سید حسین آستانه