تبریک متفاوت نوجوانان دهه نودی به پدران شهدا در روز پدر
تبریک متفاوت نوجوانان دهه نودی به پدران شهدا در روز پدر

  این کار  و اثر ارزشمند و بسیار  زیبا به کارگردانی برادر قاسم عوض بیگی و اجرای گروه سرود شهید فرجی با حمایت سیمای شاهد ساخته شده است.

 

این کار  و اثر ارزشمند و بسیار  زیبا به کارگردانی برادر قاسم عوض بیگی و اجرای گروه سرود شهید فرجی با حمایت سیمای شاهد ساخته شده است.