۲۲ بهمن ماه ؛ سالگرد شهید فرزانه و شهید فلاح پیشه در هوبر سوریه
۲۲ بهمن ماه ؛ سالگرد شهید فرزانه و شهید فلاح پیشه در هوبر سوریه

بدانید که شهادت مرگ نیست رسالت است رفتن نیست جاودانه ماندن است جان دادن نیست بلکه جان یافتن است… رفقای خوشبخت ما … سالروز شهادت تان گرامی باد . بهمن سال ۱۳۹۴ سوریه حلب روستای هوبر.

بدانید که شهادت
مرگ نیست رسالت است
رفتن نیست جاودانه ماندن است
جان دادن نیست بلکه جان یافتن است…

رفقای خوشبخت ما … سالروز شهادت تان گرامی باد .

بهمن سال ۱۳۹۴ سوریه حلب روستای هوبر.