حسینیه ای که هست و نیست
حسینیه ای که هست و نیست

در بخشی از این کتاب که انتشارات ۲۷ بعثت، آن را تولید کرده است، به حسینیه حاج همت در پادگان دوکوهه اشاره شده.

به نقل از مشرق، خاطرات مصطفی عبدالرضا، از ستاد جنگ های نامنظم تا گردان شهادت لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در کتابی با نام «بازمانده» به کوشش سید حسین هوشی سادات و در سال ۱۳۹۳ وارد بازار کتاب شد.
در بخشی از این کتاب که انتشارات ۲۷ بعثت، آن را تولید کرده است، به حسینیه حاج همت در پادگان دوکوهه اشاره شده. متن کامل این بخش از کتاب را برایتان انتخاب کرده ایم تا در این روزها که خبر بازسازی (تخریب حال و هوا) این حسینیه را در رسانه ها دنبال می کنید، تصویری هم از تاریخچه و گذشته این مکان روحانی داشته باشید.
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ
حال و هوای حسینیه حاج همت در روزهای جنگ