جمعی از فرماندهان و مسئولین شجاع لشکر ۱۰ سیدالشهدا در عملیات عاشورای ۳ و عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵
جمعی از فرماندهان و مسئولین شجاع لشکر ۱۰ سیدالشهدا در عملیات عاشورای ۳ و عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵

  ایستاده از راست به چپ : برادر علی ابوالحسنی – شهید مفاخری – برادر حسنی – برادر بیات – برادر کیانپور ۰ شهید عراقی – برادر امیری – برادر تاجیک – برادرعلی فضلی ( سردار) – بشهید آجرلو – برادراسماعیلی – برادر قبادی نشسته از چپ به راست :  برادرآرین – برادر براتی– برادر […]

 

ایستاده از راست به چپ : برادر علی ابوالحسنی – شهید مفاخری – برادر حسنی – برادر بیات – برادر کیانپور ۰ شهید عراقی – برادر امیری – برادر تاجیک – برادرعلی فضلی ( سردار) – بشهید آجرلو – برادراسماعیلی – برادر قبادی

نشسته از چپ به راست :  برادرآرین – برادر براتی– برادر همدانی– برادر…– شهید عبدی– برادر فلکی– برادر…– برادر…

جمع فرماندهان و مسئولین شجاع لشکر ۱۰ سیدالشهدا در عملیات عاشورای ۳ و عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵