سامانه خدمات الکترونیک ایثار
سامانه خدمات الکترونیک ایثار

برای ورود می توانید از اینجا اقدام نمایید : https://isaarit.isaar.ir/Sayba/Account/Login/Login?ReturnUrl=%2fsayba   کاربر گرامی، قبل از ورود به سامانه خدمات الکترونیک ایثار به نکات امنیتی زیر توجه فرمایید: همواره به نشانی صفحه پورتال توجه فرمائید. این نشانی می بایست با آدرس https://isaarit.isaar.ir آغاز شود. در صورت مواجه شدن با خطای عدم اعتبار گواهی (Not secure)، صفحه حاوی […]

  • برای ورود می توانید از اینجا اقدام نمایید :

https://isaarit.isaar.ir/Sayba/Account/Login/Login?ReturnUrl=%2fsayba

 

کاربر گرامی، قبل از ورود به سامانه خدمات الکترونیک ایثار به نکات امنیتی زیر توجه فرمایید:

  • همواره به نشانی صفحه پورتال توجه فرمائید. این نشانی می بایست با آدرس https://isaarit.isaar.ir آغاز شود.
  • در صورت مواجه شدن با خطای عدم اعتبار گواهی (Not secure)، صفحه حاوی خطا را بسته و سایت را ترک نمایید.