کتاب استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین
کتاب استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین

فهرست مطالب: —         بخش اول : دستور العمل اجرایی          ۵ —         پیش گفتار           ۶ —         ۱ هدف و دامنه کاربرد       ۷ —         ۲ اصطلاحات و تعاریف     ۷ —         ۳ مروری برمدیریت تداوم کسب و کار           ۱۳ —         ۴ خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار            ۱۷ —         ۵ مدیریت برنامۀ مدیریت تداوم کسب و کار     […]

فهرست مطالب:

—         بخش اول : دستور العمل اجرایی          ۵

—         پیش گفتار           ۶

—         ۱ هدف و دامنه کاربرد       ۷

—         ۲ اصطلاحات و تعاریف     ۷

—         ۳ مروری برمدیریت تداوم کسب و کار           ۱۳

—         ۴ خط مشی مدیریت تداوم کسب و کار            ۱۷

—         ۵ مدیریت برنامۀ مدیریت تداوم کسب و کار     ۱۹

—         ۶ درک سازمان    ۲۲

—         ۷تعیین استراتژی تداوم کسب و کار    ۲۸

—         ۸ توسعه و پیاده سازی واکنش مدیریت تداوم کسب و کار۳۴

—         ۹ تمرین،  نگهداری و بازنگری طرح مدیریت تداوم کسب و کار   ۴۵

—         ۱۰ نهادینه نمودن مدیریت تداوم کسب و کاردر فرهنگ سازمان     ۵۰

—         بخش دوم

—         استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار بخش دوم : مشخصات           ۵۳

—         پيش گفتار           ۵۴

—         مقدمه     ۵۵

—         ۱ هدف  و دامنه کاربرد      ۶۰

—         ۲ اصطلاحاتو تعاريف       ۶۰

—         ۳ طراحي سيستم مديريت تداوم كسب و كار      ۶۶

—         ۳-۱ كليات           ۶۶

—         ۳-۲ ايجاد و مديريت تداوم كسب وكار۶۶

—         ۳-۳ تعبيه مديريت تداوم كسب وكار در فرهنگ۶۸

—         ۳-۴ مستندات و سوابق سيستم مديريت تداوم كسب وكار   ۶۹

—         ۴ پياده سازي و اجراي سيستم مديريت تداوم كسب وكار  ۷۰

—         ۴-۱ درك سازمان۷۰

—         ۴-۲ تعيين استراتژي تداوم كسب وكار            ۷۲

—         ۴-۳ايجاد و پياده سازي واكنش مديريت تداوم كسب وكار۷۲

—         ۴-۴ تمرین ، نگهداري و بازنگري طرح مديريت تداوم كسب وكار۷۴

—         ۵ پايش و بازنگري سيستم مديريت تداوم كسب وكار

—         ۵-۱ مميزي داخلي۷۶

—         ۵-۲ بازنگري مديريت سيستم مديريت تداوم كسب وكار   ۷۶

—         ۶ نگهداري و بهبود سيستم مديريت تداوم كسب وكار       ۷۸

—         ۶-۱ اقدام های اصلاحي پيشگيرانه     ۷۸

—         ۶-۲ بهبود مستمر  ۷۹

شناسنامه کتاب

:  نام کتاب:استاندارد مدیریت بحران – راهنما و اجرای مناسب

 انتشارات: پارس ضیاء

نویسندگان: دکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین

سال انتشار:۱۳۹۱

تعداد صفحات ۱۱۸ ص