کتاب استاندارد مدیریت بحران ، راهنما و اجرای مناسب دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین
کتاب استاندارد مدیریت بحران ، راهنما و اجرای مناسب دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و سایرین

:  نام کتاب:استاندارد مدیریت بحران – راهنما و اجرای مناسب انتشارات: پارس ضیاء نویسندگان: دکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین سال انتشار:۱۳۹۱ تعداد صفحات:۷۰ صفحه فهرست مطالب: —         ۱ هدف و دامنه کاربرد                ۸ —         ۲ اصطلاحات و تعاريف             ۸ —         ۳ بحران در یک نگاه  ۱۰ —         ۳-۱ بحران چيست؟    ۱۰ —         ۳-۲  رابطهْ بين بحران […]

:  نام کتاب:استاندارد مدیریت بحران – راهنما و اجرای مناسب

انتشارات: پارس ضیاء

نویسندگان: دکترسیدجوادهاشمی فشارکی و سایرین

سال انتشار:۱۳۹۱

تعداد صفحات:۷۰ صفحه

فهرست مطالب:

—         ۱ هدف و دامنه کاربرد                ۸

—         ۲ اصطلاحات و تعاريف             ۸

—         ۳ بحران در یک نگاه  ۱۰

—         ۳-۱ بحران چيست؟    ۱۰

—         ۳-۲  رابطهْ بين بحران و حوادث : ساختار و پيچيدگي    ۱۰

—         ۳-۳ ويژگي هاي عمومي بحران   ۱۱

—         ۳-۴  درك ريشه هاي بالقوه بحران               ۱۳

—         ۳ – ۵  بحران هاي ناگهاني و بحران هاي تدريجي          ۱۴

—         ۳-۶  چگونه سازمان مي تواند در مقابل بحران آسيب پذير باشد؟      ۱۴

—         ۳-۷  چگونه بحران بتدريج درون سازمان بوجود مي آيد؟               ۱۵

—         ۳-۸  دستيابي به سطح بالائي از انعطاف در شرایط بحران             ۱۶

—         ۳-۹ موانع احتمالي موفقيت در شرایط بحران۱۷

—         ۴ توسعه توانایي مديريت بحران   ۱۹

—         ۴-۱  چارچوب مدیریت بحران     ۱۹

—         ۴-۲ توانايی مدیریت بحران         ۱۹

—         ۴ -۳  برقراري دستورالعمل ها و سياست هاي سازمان در شرایط بحران          ۲۰

—         ۴-۴ شناسایي نقش ها و وظايف مدیران در شرایط بحران                ۲۱

—         ۴-۵  ايجاد فرآيند ها و ساختارهای مدیریت بحران          ۲۱

—         ۴-۶  مديريت اطلاعات               ۲۱

—         ۴ -۷  آگاهي از وضعيت             ۲۲

—         ۸-۴ شکل مشترک اطلاعات شناخته شده      ۲۴

—         ۴ -۹  حمايت از تصميم گيران در شرایط بحران            ۲۶

—         ۴ -۱۰  مواجهه با دو راهي هاي مشكل ناشی از بحران۲۶

—         ۱۱-۴ نتایج                ۲۸

—         ۵  برنامه ریزی و آمادگي براي عکس العمل و  بازیابی  بحران      ۲۹

—         ۵-۱  کلیات               ۲۹

—         ۵-۲ طرح مدیریت بحران            ۳۰

—         ۵-۳ عناصر کلیدی طرح             ۳۰

—         ۵ -۴عوامل سازمان دهی            ۳۱

—         ۵-۵ فعالیت های تیم مدیریت بحران              ۳۱

—         ۵-۶ مدیریت ومدیریت                 ۳۳

—         ۵-۷ تصمیمات در جریان بحران -ویژگی های کلیدی       ۳۵

—         ۵-۸ مواجهه با افراد   ۳۵

—         ۵-۹ حرکت به سمت بازسازی بحران            ۳۶

—              ۶  روش هاي ارتباط ها پس از بحران   ۳۷

—         ۶-۱ کلیات                 ۳۷

—         ۶-۲ استراتژی ارتباط  ۳۸

—         ۶-۳ساختارهای رسمی و غیر رسمی ارتباط ها              ۴۰

—         ۶-۴برنامه ریزی برای ارتباط      ۴۱

—         ۶-۵ روش های ارتباطی             ۴۲

—         ۶-۶ موانع ارتباط موثر پس از بحران           ۴۳

—          ۷ ارزيابي توانمندی مديريت بحران              ۴۴