بیانیه تشکلهای فنی مهندسی ( مهندسان شهر تهران) برای شورای شهر
بیانیه تشکلهای فنی مهندسی ( مهندسان شهر تهران) برای شورای شهر

فهرست ۲۱ نامزد شورای شهر ، اقای دکتر سید جواد هاشمی فشارکی و ۲۰ همکار دیگر

بسمه تعالی
به شکر خدا و به اذن الهی لیست تشکلهای فنی مهندسی ( مهندسان شهر تهران) را حضور عزیزان همکار جهت ترویج و نشر حداکثری ،

که به پشتیبانی و حضور شما در پای صندوق رای در روز ۲۸ خرداد نیاز دارند بشرح زیر تقدیم و معرفی حضور میگردد .
این گروه باشعار * شهر را ما ساخته ایم و راه نگهداری و حفاظت از آنرا میدانیم *
بنام * چشمان شهر * نامگذاری شده است و بشکل دایره طراحی شده و بدون وابستگی به گروه های دیگر فقط در جهت خدمت صادقانه * مردان عمل * آبادانی شهر تهران میباشند :

۱)-آقای نادر نوروزی ۷۱۸۶
۲)-آقای علیرضا خجسته پور ۲۸۴۴
۳)-آقای حسنعلی راهدار ۴۱۶۵
۴)-آقای مجید نوری جهان ۷۲۱۴
۵)-آقای خسرو سلجوقی ۴۶۴۴
۶)-آقای مهدی باقر شاهی ۱۹۶۵
۷)-آقای حمید عباسی بهنگی ۵۴۲۲
۸)-آقای سید جواد صالحیان امیری ۴۹۹۸
۹)-آقای حمیدرضا قانع ۵۸۲۱
۱۰)-آقای پویا پورمعانی ۲۲۶۷
۱۱)-خانم انسیه روستائی ۴۴۵۷
۱۲)-آقای رحیم الله سهرابی ۴۶۸۱
۱۳)-آقای پیام ظفری ۵۲۵۸
۱۴)-آقای قدرت الله کاظمی ۵۹۴۸
۱۵)- آقای سیدجواد هاشمی فشارکی ۷۲۸۴
۱۶)-آقای سید باقر زنده دل ۴۵۴۱
۱۷)- آقای فربد شاهورانی ۴۷۷۱
۱۸)-آقای مهدی نجف پور ۶۹۷۲
۱۹)-آقای سید محمد مهدی حسینی ۲۶۹۸
۲۰)-آقای علی اکبر پور ۱۵۷۲
۲۱)-آقای علی بهرامی ۱۹۱۵