یک خبر خوش و یک خبر بد از دولت ۱۱ و ۱۲
یک خبر خوش و یک خبر بد از دولت ۱۱ و ۱۲

ضرب المثل و اندر حکایت مسیر دولت تدبیر وامید
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

نقل هست پنج بعلاوه یک نفر ﻣﯽ ﺧﻮﺍستند ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎل پر از گلابی برجام را ﺑﺒﺮند ﻃﺒﻘﻪ هشتم

  • در ﻃﺒﻘﻪ ۷ یکی شان ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭﻣاﻧﺪﻩ !
  • ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ !
  • پنج نفر میگن : اول خبر خوب را بگو و بعد خبر بد.
  • میگه : ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ اینکه ۱ ﻃﺒﻘﻪ دیگر ﻣاﻧﺪﻩ و ﺧﺒﺮ ﺑﺪ اینکه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را کلا ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ آﻣﺪﯾﻢ

 

حکایت دولت تدبیر و امید  است !!!

  • خبر خوب اینکه : ۲ ماه به آخر دولت بی تدبیر مانده . و این ۲ ماه سخت نیز می گذرد !
  • خبر بد اینکه : از سال ۹۲ مسیر (ساختمان برجام) را کلا اشتباه امدیم . وسختی ها وتلخی های پرخسارت وارده ثمری برای کشور وملت نداشت !
  • برجام اگر گلابی داشت در این سال لااقل نشان میدادند. و دوباره نمی رفتند وین برای مذاکره برگشت امریکای قانون شکن جنایتکار به برجام پرخسارت .
  • و باید این طبقات را برگردیم سرجام
  • پس باید مواظب باشیم و دوباره فریب تبلیغات دروغین اصلاح طلبان را نخوریم، با دو قطبی سازی (میدان و دیپلماسی ) و……  و چهار سال دیگر وارد چاههای برجام ۲ و ۳ نشویم !