فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی
فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی

فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی مشخصات کتاب: عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی/ واحد تحقیقات امام زاده شاه جمال با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مشخصات نشر : قم : معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی امام زاده شاه جمال ، ۱۳۹۸٫ […]

فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی
مشخصات کتاب:
عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ اعلام شهدای روحانی: به همراه زندگینامه شهدای روحانی/ واحد تحقیقات امام زاده شاه جمال با همکاری سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
مشخصات نشر : قم : معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی امام زاده شاه جمال ، ۱۳۹۸٫
مشخصات ظاهری : ص ۷۵۷
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا
موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ – ۱۳۵۹ — شهیدان
موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۶۷ – ۱۳۵۹ — روحانیت — سرگذشتنامه
رده بندی کنگره : DSR۱۶۲۵/پ۹۷ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
^N1.jpg
ص: ۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
فهرست مطالب؛ فصل اول: رهنمودهای امام و رهبری؛ فصل دوم: فرهنگ اعلام شهدای روحانی؛ فصل سوم: آمار و تاییدات