اصلاح الگوي مصرف آب، يك ضرورت راهبردي از منظر مديريت بحران
اصلاح الگوي مصرف آب، يك ضرورت راهبردي از منظر مديريت بحران

• چاپ شده در :فصلنامه پیام بحران-ش ۲۲ – تابستان ۱۳۸۹- ص ۳
دکتر سيد جواد هاشمي فشاركي

چكيده:

همه چيز از آب بوجود آمده است و آب مايه حيات همه موجودات زنده و به خصوص مايه بقاء جامعه انساني بوده و بدون آب زندگي امكان‌پذير نخواهد بود؛ و عليرغم نقش حياتي آب بر حيات موجودات كره زمين، متأسفانه از يك سو جهان با افزايش تصاعدي جمعيت و از سوي ديگر با مشكل حاد كمبود آب مواجه مي‌باشد و وضعيت بسيار نگران كننده‌اي را بوجود آورده است.

از جانب ديگر شاهد آن هستيم كه اغلب كشورها با حوادث طبيعي و غير طبيعي نيز مواجه مي‌باشند كه اين مسئله در شرايط بحراني، تأمين آب بهداشتي را دچار مشكل مضاعفي نموده و وضعيت بحران ايجاد شده در جامعه را تشديد مي‌نمايد.

از اين منظر، اصلاح الگوي مصرف آب يكي از راه‌هاي مهم در جهت صرفه‌جويي و استفاده بهينه از منابع آب و كاهش هزينه‌ها بوده و ايجاد آمادگي‌هاي لازم جهت شرايط بحران، يك ضرورت راهبردي مي‌باشد.

بر اين اساس، در اين مجمل نخست به بيان موضوع و ضرورت و اهميت موضوع مديريت بحران و پدافند غيرعامل پرداخته شده و پس از بيان مفاهيم مرتبط، تهديدات متوجه چرخه تأمين آب تبيين شده و نمودار تهديدات متوجه زيرساخت‌هاي زنجيره تأمين آب و پيامدهاي ناشي از آن ارائه گرديده، آنگاه نتايج اصلاح الگوي مصرف آب برشماري گرديده و در انتها پيشنهادات و نتيجه‌گيري لازم ارائه گرديده است.

 

لغات كليدي:

مديريت بحران – دفاع غيرعامل – مديريت مصرف آب – بحران آب – سرانه مصرف آب – الگوي مصرف.