رزمنده جانباز؛ آسمانی شد
رزمنده جانباز؛ آسمانی شد

حاج احمد که دیشب شهید شد بچه محله فلاح تهران بود. تشنه شهید شد چند روز بود ابم نمیتونست بخوره شهید تشنه لب ؛ کوه صبر ومقاومت ، مشمول حسن عاقبت بخیری شد رزمنده جانباز؛ آسمانی شد شهیداحمد صفرزاده انزابی

حاج احمد که دیشب شهید شد بچه محله فلاح تهران بود.

تشنه شهید شد چند روز بود ابم نمیتونست بخوره

شهید تشنه لب ؛ کوه صبر ومقاومت ، مشمول حسن عاقبت بخیری شد

رزمنده جانباز؛ آسمانی شد

شهیداحمد صفرزاده انزابی