جمعه, ۲۹ تیر , ۱۴۰۳
مترو
بی هویتی ایستگاههای مترو و ضرورت تطابق کالبدی و بصری با عنوان خود 15 اسفند 1399

بی هویتی ایستگاههای مترو و ضرورت تطابق کالبدی و بصری با عنوان خود

ایستگاههای مترو محل ورود و خروج و توقف مسافران بوده و مدت زمانی از افراد در آن سپری میشود و بیشترین جای مترو است که جلوه گر بوده و هویت و سیمای بصری مترو را شکل میدهد .
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی