شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳
راه آهن ،
کتاب طراحی ایستگاههای راه آهن از منظردفاع غیرعامل ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی 15 شهریور 1400

کتاب طراحی ایستگاههای راه آهن از منظردفاع غیرعامل ، دکتر سیدجواد هاشمی فشارکی

ایستگاههای راه آهن به لحاظ مفصل جابجایی انبوه جمعیت ؛ اهمیت بسزایی در شرایط بحران دارند؛ لذا بایستی از ایمنی کافی برخوردار شود.
این کتاب به ملاحظات طراحی معماری ایستگاهها در برابر خطرات وتهدیدات می پردازد.
فصل اول:شناخت راه آهن
فصل دوم:ایستگاه راه آهن
فصل سوم: تهدیدات
فصل چهارم: دفاع غیرعامل
فصل پنجم : دفاع غیر عامل در ایستگاه راه آهن