خطبه ۲۸ موضوع بندی شده / نهج البلاغه امام علی- ع –
خطبه ۲۸ موضوع بندی شده / نهج البلاغه امام علی- ع –

در این نوشتار ؛ خطبه ۲۸  امام علی (ع) بصورت موضوعی با یک روش ابداعی جهت تدبر بهتر و سهل تر در فهم مطالب روح بخش و عرفانی و پند آموز آن تدوین و ارایه شده است .
*
دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

خطبه ۲۸ يكى از مهم ترین و معروفترين خطبه هاى تكان دهنده امير مؤمنان على (ع) است ، در هشدار به مرگی که بسوی انسان می اید و آخرتی که انسان را در بر میگیرد . امام انسان ها را به سوى زهد در دنيا
و بى اعتنائى به زرق و برق و توجه به امر آخرت، معطوف وی دارد . بگونه ای که انسان اندیشمند را از خواب غفلت بيدار مى كند .

متن عربی خطبه ۲۸  از نهج البلاغه و ترجمه آن از استاد انصاریان در پایگاه اطلاع رسانی عرفان بدون تغییر استخراج و مورد استفاده قرار گرفته شده است .

 

پس از حمد حق، امّا بعْدُ فاِنّ

دنیا و آخرت

 • دنیا پشت کرده خبر به وداع می‌دهد،      الدُّنْيا قَدْ اَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَداع
 • و آخرت روی‌ نموده و سر برآورده است،   وَ اِنَّ الاْخِرَةَ قَدْ اَقْبَلَتْ وَ اَشْرَفَتْ بِاطِّلاع

 

آگاه باشید که                           الا و اِنّ

 • امروز روز تمرین، الْيوْم الْمِضْمارُ،
 • و فردا زمان مسابقه است، و غداً السِّباقُ

 

مزد دو گروه از مردم :

 • مزدِ برنده بهشت، والسّبْقةُ الْجنّةُ،
 • فرجام بازنده آتش است. و الْغايةُ النّارُ.

 

دو سوال مهم برای تدبر :

 • آیا کسی‌ نیست که قبل از رسیدن مرگش توبه کند؟                  افلا تائِبٌ مِنْ خطيئتِهِ قبْل منِيّتِهِ؟
 • آیا کسی‌ نیست که پیش از رسیدن روز سختی‌اش چاره اندیشد؟  الا عامِلٌ لِنفْسِهِ قبْل يوْمِ بُؤْسِهِ؟

 

هشدارید که                               الا و

 • شما در روزگار آرزو هستید            اِنّكُمْ فى ايّامِ امل
 • که بهدنبالش مرگ است.                مِنْ ورائِهِ اجلٌ.

گروه اول مردم ( سود کنندگان )

 • کسی‌که در ایام آرزو قبل از آنکه مرگش فرا رسد عمل کند عملش سودمند است ، فمنْ عمِل فى ايّامِ املِهِ قبْل حُضُورِ اجلِهِ فقدْ نفعهُ عملُهُ،
 • و مرگش به او زیان نرساند،  و لمْ يضْرُرْهُ اجلُهُ.

گروه دوم مردم ( خسارت دیدگان)

 • و آن که در روزگار آرزویش پیش از رسیدن مرگش تقصیر کند  و منْ قصّر فى ايّامِ املِهِ قبْل حُضُورِ اجلِهِ
 • محصول کارش خسارت است،           فقدْ خسِر عملُهُ،
 • و مرگش برای‌ او زیان دارد.  و ضرّهُ اجلُهُ.

 

آگاه باشیدکه                                                                الا

 • به وقت خوشی‌ چنان عمل کنید که وقت ترس عمل می‌کنید.     فاعْملُوا فِى الرّغْبةِ كما تعْملُون فِى الرّهْبةِ.
 • بدانید که مانند بهشت که خواهانش خواب باشد ندیدم،              الا و اِنِّى لمْ ار كالْجنّةِ نام طالِبُها،
 • و همچون عذاب که گریزانِ از آن در غفلت باشد سراغ ندارم.      و لا كالنّارِ نام هارِبُها.
 • هشیار باشید کسی‌ که حق سودش ندهد باطل او را ضرر زند،       الا و اِنّهُ منْ لاينْفعْهُ الْحقُّ يضْرُرْهُ الْباطِلُ،
 • و آن را که هدایت مستقیم ننماید گمراهی‌ او را به هلاکت کشاند. و منْ لمْ يسْتقِمْ بِهِ الْهُدى يجُرّ بِهِ الضّلالُ اِلى الرّدى.

 

بدانید                                       الا و

 • شما به کوچ از دنیا امر شده،  اِنّكُمْ قدْ اُمِرْتُمْ بِالظّعْنِ،
 • و بر تهیه توشه دلالت شدهاید.    و دُلِلْتُمْ على الزّادِ.

 

ترسناک ترین مساله  

 • ترسناکترین چیزی‌ که از آن بر شما می‌ترسم      و اِنّ اخْوف ما اخافُ عليْكُمُ
 • پیروی‌ هوا اتِّباعُ الْهوى
 • و آرزوی‌ دراز است. و طُولُ الاْملِ.

پس      ف

 • در این دنیا از دنیا توشـه ای‌ برگیرید که در آخـرت خود را از عـذاب محافظت کنیـد. تزوّدُوا فِى الدُّنْيا مِن الدُّنْيا ما تحْرُزُون بِهِ انْفُسكُمْ غداً.

می‌ گویم: اقُولُ:

 • اگر سخنی‌ باشد که مردم را به زهد در دنیا و عمل مربوط به آخرت وادار کند همین سخن است. اِنّهُ لوْ كان كلامٌ يأْخُذُ بِالاْعْناقِ اِلى الزُّهْدِ فِى الدُّنْيا، و يضْطرُّ اِلى عملِ الاْخِرةِ لكان هذا الْكلام.
 • و همین بس که این کلام دل را از وابستگی‌ به آرزوها قطع کند،  و كفى بِهِ قاطِعاً لِعلائِقِ الاْمالِ،
 • و نور موعظه و قدرت بازداشتن انسان از گناه را در دل برافروزد. و قادِحاً زِناد الاْتِّعاظِ والاْزْدِجارِ.

عجیب ترین جملات خطبه

 • و عجیبترین جملات این خطبه این است که می‌ فرماید: و مِنْ اعْجبِهِ قوْلُهُ عليْهِ السّلامُ:
 • «امروز روز تمرین، «الا و اِنّ الْيوْم المِضْمارُ،
 • و فردا روز مسابقه، و غداً السِّباقُ،
 • و مزدِ برنده بهشت، والسّبْقةُ الْجنّةُ،
 • و عاقبت بازنده آتش است.»  والْغايةُ النّارُ»

دلایل :

زیرا در این سخن فاِنّ فيهِ

 • با وجود عظمت لفظ       مع فخامةِ اللّفْظِ،
 • و بزرگی‌ معنا         وعِظمِ قدْرِ الْمعْنى،
 • و تمثیل درست،        و صادِقِ التّمْثيلِ،
 • و تشبیه واقعی‌،       و واقِعِ التّشْبيهِ
 • سرّی‌ شگفت     سِراًّ عجيباً
 • و معنایی‌ لطیف نهفته،   و معنىً لطيفاً

 

 • و آن قول حضرت است که می‌فرماید: و هُو قوْلُهُ عليْهِ السّلامُ:
 • که چون معنی‌ سبقه و غایت مخالف هم است از آن حقیقتِ قیامتی‌ به دو لفظ مختلف «سبقه ـ غایت» تعبیر فرموده  لاِخْتِلافِ الْمعْنييْنِ، و لمْ يقُلِ «السّبْقةُ النّارُ» كما قال: «السّبْقةُ الْجنّةُ»
 • فخالف بيْن اللّفْظيْنِ،«والسّبقةُ الْجنّةُ، والغایةُ النّار» «والسّبْقةُ الْجنّةُ، والْغايةُ النّارُ»
 • زیرا مسابقه در کاری‌ محبوب و هدفی‌ مطلوب است  لاِنّ الاْسْتِباق اِنّما يكُونُ اِلى امْر محْبُوب، و غرض مطْلُوب،
 • و این صفت بهشت است، نه دوزخ                            و هذِهِ صِفةُ الْجنّةِ، و ليْس هذا الْمعْنى موْجُوداً فِى النّارِ،
 • که به خدا از آن پناه می‌بریم،                                    نعُوذُ بِاللّهِ مِنْها،
 • و شایسته نبود بگوید: «والسّبقةُ النارُ»،                         فلمْ يجُزْ انْ يقُول: والسّبْقةُ النّارُ،
 • بدینخاطر فرمود:                                                  بلْ قال:
 • «الغایةُ النار»،                          «والْغايةُ النّارُ»،
 • چه اینکه ممکن است پایان یک راه کسی‌ را خوش نیاید، لاِنّ الْغاية قدْ ينْتهى اِليْها منْ لا يسُرُّهُ الاْنْتِهاءُ اِليْها
 • و ممکن است خوش آید،                                و منْ يسُرُّهُ ذلِك،

 

بنابراین

 • صحیح این است که برای‌ هر دو صورت با کلمه غایت تعبیر شود. فصلح انْ يُعبّر بِها عنِ الاْمْريْنِ معاً،
 • غایت در این زمینه مانند مصیر و مآل است،                         فهِى فى هذا الْموْضِعِ كالْمصيرِ والْمآلِ،
 • چنانکه حق فرموده: قُلْ تمتّعُوا فاِنّ مصیرکُمْ اِلی‌ النّارِ،  قال اللّهُ تعالى: «قُلْ تمتّعُوا فاِنّ مصيركُمْ اِلى النّارِ».
 • که صحیح نیست در اینجا به جای‌ «مصیر» کلمه «سبقه» آید. و لايجُوزُ فى هذا الْموْضِعِ
 • انْ يُقال: فاِنّ سبْقتكُمْ (بِسُكُونِ الْباءِ) اِلى النّارِ. فتأمّلْ ذلِك، بعيدٌ لطيفٌ

 

در این سخن اندیشه کن :

 • که نهانی‌ شگفت و ژرفایی‌ عمیق و لطیف دارد، فباطِنُهُ عجيبٌ، و غوْرُهُ،
 • و بیشتر سخنان حضرت چنین است.  و كذلِك اكْثرُ كلامِهِ عليْهِ السّلامُ.
 • در برخی‌ از نسخهها«سُبقه» به ضمّ سین وارد شده.   و فى بعْضِ النُّسخِ: و قدْ جاء فى رواية
 • اُخْرى: «والسُّبْقةُ الْجنّةُ» بِضمِّ السِّينِ.
 • و سُبقه به ضمّ سین نزد عرب مال یا متاعی‌ است که به برنده مسابقه جایزه می‌دهند. والسُّبْقةُ عِنْدهُمُ اسْمٌ لِما يُجْعلُ لِلسابِقِ اِذا سبق مِنْ مال اوْ عرض.
 • و معنی‌ سبقه به فتح و ضم به هم نزدیک است، والْمعْنيانِ مُتقارِبانِ،
 • زیرا سبقه به ضم سین جزاء عمل ناپسند نیست  لاِنّ ذلِك لايكُونُ جزاءً على فِعْلِ الاْمْرِ الْمذْمُومِ،
 • بلکه پاداش کار خوب است   . و اِنّما يكُونُ جزاءً على فِعْلِ الاْمْرِ الْمحْمُودِ.-

******