مازندران به دریادلانش شناخته شود ، نه به دریایش
مازندران به دریادلانش شناخته شود ، نه به دریایش

از بین این ۱۳ نفر ۱۱ نفر بشهادت رسیدن…

متاسفانه مازندران همیشه به دریایش شناخته شد، نه دریادلانش!