پیشنهاداتی برای ستادهای نماز جمعه کشور برابر شعار سال
پیشنهاداتی برای ستادهای نماز جمعه کشور برابر شعار سال

در این نوشتار برای تسهیل و تشدید تحقق عنوان شعار سال ۱۴۰۲ با موضوع « مهار تورم ، رشد تولید » ، پیشنهاداتی برای ستادهای نماز جمعه کشور ارایه شده است.

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

با توجه به اهمیت نمازجمعه بعنوان یک رویداد فرهنگی و معنوی مستمر و جایگاه ان بعنوان قلب فرهنگی و اینکه نماز جمعه قرارگاه ایمان، قرارگاه تقوا، قرارگاه بصیرت، قرارگاه اخلاق بوده و در شرایط جنگ ترکیبی و همه جانبه و بخصوص اقتصادی می تواند موثر باشد ، لذا ستاد نمازجمعه شهر ، با همیاری نمازگزاران مومن انقلابی خویش می تواند نقش بی بدیلی را در تحقق این شعار اساسی شهر داشته باشد ، لذا پیشنهاداتی برای ستادهای نماز جمعه کشور متناسب شعار سال تدوین و ارایه شده است.

داخلی ستاد نمازجمعه

 • تهیه برنامه ویژه ستاد نمازجمعه شهر برای کمک به تحقق بیشتر و بهتر شعار سال در شهر مربوط
 • رشد فعالیت کمکی و کیفی برنامه های سال جاری ستادهای نمازجمعه نسبت به سال قبل
 • و برنامه های احتمالی و ممکن دیگر برابر وظایف مقرر

داخل مصلی

 • برگزاری نمایشگاه جانبی تولیدکنندگان برتر شهر در مصلی
 • رشد کمی وکیفی برنامه های مصلی در روز جمعه و طول هفته
 • رشد کمی حضور نمازگزاران نسبت به سال قبل
 • رشد میزان تاثیر گذاری مصلی بر شهر بعنوان قلب فرهنگی شهر
 • تشکیل و یا ارتقا و رشد فعالیت کارگروههای تخصصی مصلی
 • طوفان فکری توسط عزیزان ستاد و کارگروهها برای یافتن کمک به تحقق شعار سال
 • پرهیز از اسراف احتمالی در محیط مصلی ، باتوجه به تصریح رهبر انقلاب در خصوص برطرف کردن اسراف درجامعه
 • و اقدامات ابتکاری دیگر در محیط داخلی و پیرامونی مصلی

فعالیت بیرونی

 • همفکری و کمک به مدیران شهری برای مهارگرانی در شهر مربوطه
 • ارایه برنامه توسط مدیران شهری برای تحقق شعار سال در اداره مربوطه در مصلی
 • یافتن نحوه تعامل شهروندان برای مشارکت در مقابله با گران فروشی های غیر قانونی
 • تسهیل گری ستاد نماز جمعه جهت انتقال نظرات نمازگزاران در راستای تحقق نظارت مردمی بر مهار تورم براساس تاکید رهبر انقلاب در خصوص نظارت یکی از وظایف مردم برای تحقق شعار سال ، ازمجاری نهادهای مسول
 • رشد کمی وکیفی جلسات شورای فرهنگ عمومی شهر با محوریت امام جمعه
 • رشد تولیدات فرهنگی مصلی و رشد نشر آن در سطح شهر
 • ترقیب و تشویق عمومی در افزایش تعصب در خرید تولیدات داخلی برابر تصریح رهبر انقلاب
 • ترقیب ادارات شهر به تهیه برنامه برای کمک به تحقق بیشتر و بهتر شعار سال
 • رشد تعاملات مصلی با ادارات مهم شهر
 • و برنامه های ابتکاری دیگر

دراواخر سال

 • تشویق از تولیدکنندگانی که در سال ۱۴٠۲ رشد تولید داشته اند در پایان سال در نمازجمعه
 • تقدیر از کشاورزانی که رشد تولیدمحصول داشته اند
 • تقدیراز صنایعی که رشد تولید داشته اند
 • تقدیراز شرکت های دانش بنیانی که رشد تولید دانش و یا محصول داشته اند
 • تقدیر از دانش اموزان و دانش جویان برتر سال که رشد تحصیلی داشته اند در نماز جمعه
 • تقدیراز سایر بخشهایی که رشد تولید داشته اند .
 • ارزیابی از برنامه اجرا شده برای تحقق شعار سال و کاربست آن برای اجرای بهتر در تحقق شعار سال بعد

 

شورای سیاست گذاری ایمه جمعه

 • رشد نظارت شورای سیاست گذاری ایمه جمعه بر ستادهای نمازجمعه بر محور پیشنهادات مذکور
 • و سایر موارد دیگر