این پیراهن کفن من است!
این پیراهن کفن من است!

خاطره‌ای از شهید حسین حسن خویی
راوی: فاطمه حسین خویی، خواهر شهید

قبل از اینکه به جبهه اعزام شود، پیراهنی سفید دوخته بود. پیراهن را پوشید و روبه‌رویم ایستاد؛ گفت: «این پیراهن کفن من است!»
 با همان پیراهن هم در خانة تمام اقوام رفت و حلالیت طلبید. آن روز به همة آنها گفته بود که شهید می‌شود.
***
وقتی پیکرش را آوردند، همان پیراهن را بر تن داشت که دیگر سفید نبود و آغشته به خون.