مرکز هوایی نقش محوری در دفاع از منطقه در برابر تهدیدات محتمل دشمنان داشته و بایستی زیرساختهای آن امن و پایدار باشد !
مرکز هوایی نقش محوری در دفاع از منطقه در برابر تهدیدات محتمل دشمنان داشته و بایستی زیرساختهای آن امن و پایدار باشد !

در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴٠۱ از مرکز هوایی در حومه اصفهان بازدید صورت گرفت و از سوی دکتر سید جواد هاشمی فشارکی بررسی و راهکارهای لازم  ارایه گردید .

*  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی ضمن تشکر از خدمات کارکنان مرکز هوایی بیان داشت : مرکز هوایی نقش بسزایی در دفاع از منطقه در برابر تهدیدات محتمل دشمنان داشته و بایستی زیرساختهای آن امن و پایدار باشد !

* ایشان همچنین اظهار داشت : بخشهای مختلف ساختمانها ، تاسیسات و تجهیزات مرکز هوایی دارای آسیب پذیریی هایی می باشد که لازم است رفع شده و ایمنی و امنیت بیشتر مرکز هوایی در برابر تهدیدات محتمل دشمن ارتقا یافته و تمهیدات لازم برای رفع آن در کوتاه مدت صورت گیرد .