تاب آورسازی زیر ساختهای شهری در برابر آشوبهای احتمالی بایستی الزامی شود !
تاب آورسازی زیر ساختهای شهری در برابر آشوبهای احتمالی بایستی الزامی شود !

در جلسه شورای پژوهش فراجا که در تاریخ ۳٠ مهر ۱۴٠۱ تشکیل شد ، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی عضو شورای پژوهش و تحقیق فراجا در ابتدای جلسه درخصوص تاب آورسازی زیر ساختهای شهری در برابر آشوبهای احتمالی و ضرورت تدوین ضوابط و اجرایی شدن آن اوس شهرداریها برای ایجاد بستر مناسب جهت تسهیل برقراری نظم وامنیت شهر توسط فراجا بیان داشت.

 *  دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز ضمن تشکر از فراجا و بسیج در برقراری امنیت در ایام آشوب و بلوای مهر ۱۴۰۱ بیان داشت :  زیر ساختهای شهری بایستی از پایداری لازم در برابر تهدیدات شهری برخوردار باشند و مهندسی فراجا بایستی ضوابطی را تهیه و به شهرداریهای شهرهای بزرگ و نیز ادارات حساس ابلاغ نماید .

* ایشان در خصوص ناپایداری شهر  اظهار داشت : نمی توان پذیرفت که از تجارب فتنه های قبل در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ پند نگرفت ؛ در فتنه های قبلی بستری شهری با سیاست غلط برخی شهرداریها با خشکه چینی کف پیاده روها و …. و تکرار آن باعث شد ، که آشوب گران از همان مصالح موجود علیه مراکز حساس شهری استفاده کرده و تخریب کردند .

* این عضو شورای پژوهش فراجا در خصوص تجهیزات شهری اظهار داشت : کیفیت مبلمان و تجهیزات شهری (صندلی، سطل زباله، تابلوهای راهنمایی، تابلوهای برق، کیوسکهای تلفن،….) بنحویی باشند که به راحتی کنده نشوند و توسط اشوب گران مورد بهره برداری سو نشود ، حریق زا نباشند و از مقاومت لازم برخوردار باشند .

* دکتر هاشمی فشارکی در خصوص فضاهای عمومی چنین تبیین کرد : فضاهای عمومی مثل بوستانها و میدانها ( نداشتن نقاط کور، عدم پاتوق تیم ها و ….. ) نبایستی بگونه ساخته شوند که بستری برای محفل نشینی افراد ناب شود .

* ایشان در خصوص واحد های مسکونی اظهار داشت : جداره واحدهای مسکونی بایستی بگونه ای باشند که نقاط کور نداشته باشند و امکان مخفی شدن و پناه گرفتن اشرار در آن فراهم نباشد .

* وی در خصوص مراکز حساس شهری گفت : پیاده روسازی و محوطه سازی جلوی ادارت حساس شهری که توسط بخش عمرانی یا زیباسازی ساخته میشود ، بایستی بنحویی باشند که به راحتی کنده نشوند و توسط اشوب گران مورد بهره برداری سو نشود ، حریق زا نباشند و از مقاومت لازم برخوردار باشند . و همچنین باغجه ها وجعبه گلها نبایستی جانپناهی برای افراد اشوب طلب باشد و نیز بایستی کاملا مقاوم در برابر خودرو های انتحاری باشد .

* دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در پایان خصوص ضوابط پایداری شهری گفت : فراجا بایستی ضوابط سخت گیرانه ایمنی وامنیت پایدار زیرساختهای شهری به سازمان های مدیریت شهری و جداره خارجی نهادها ابلاغ نماید تا سبب کاهش آسیب پذیری انها و ارتقای امنیت شهری گردد و دراشوبها و اغتشاشات وظیفه فراجا سهل تر گردید واغتشاشگران به اهداف شوم خود دست نیابند . اگر این ضوابط مدون و اجرایی شود ، برقراری نظم وامنیت شهر توسط فراجا سهل خواهد شد .