شهادت شیرین تر از خواب شیرین
شهادت شیرین تر از خواب شیرین

به این قشنــگی که تو شهید شده ای❤️❤️

ما حتــی نمی توانیم بخوابیم.. ??

شهید احمد عسگری
فکه ۱۳۶۳/۲/۳