ویژگی خاص مذاکره با غرب
ویژگی خاص مذاکره با غرب

ازدست رفتن هرگونه ابتکار عمل ایران در مسیر پیشرفت فناوری هسته ای ویا پذیرفتن هرگونه محدودیت در این حوزه ویا سایر حوزه های پیشرفت و توسعه ، سم مهلکی برای کشور محسوب می گردد که مجددا مانند سالهای گذشته ، ضمن ایجاد عقب ماندگی در فناوری هسته ای و سایر حوزه های علمی و اقتصادی […]

ازدست رفتن هرگونه ابتکار عمل ایران در مسیر پیشرفت فناوری هسته ای ویا پذیرفتن هرگونه محدودیت در این حوزه ویا سایر حوزه های پیشرفت و توسعه ، سم مهلکی برای کشور محسوب می گردد که مجددا مانند سالهای گذشته ، ضمن ایجاد عقب ماندگی در فناوری هسته ای و سایر حوزه های علمی و اقتصادی ، یاس و ناامیدی را در دانشمندان و نخبگان علمی و مردم شریف ایران در پی خواهد داشت .

درموضوع مذاکرات،ضروریست تیم مذاکره کننده ،اطلاعات وتحلیل های خودرا از شرایط موجود و موفقیتهای ایجاد شده وبه حاشیه رفتن غرب از کانون توجه و اثر گذاری بر مناسبات جهانی و گشایشها و پیشرفتهای حاصل شده از جمله افزایش تولید و فروش نفت وبازگشت منابع حاصل از فروش نفت به کشور و افزایش قابل توجه صادرات سایر کالاها و همچنین نیازمندی ودرماندگی اروپا و آمریکا و نگرانی غرب از احتمال افزایش قیمت نفت و سایر کالاهای استراتژیک را به طور جدی رصد کرده و مورد توجه ویژه قراردهد تا با اشراف کامل بر شرایط ایجاد شده ودر حال پیشرفت، از اتخاذ تصمیم غیر جامع و موضعی ، بر حذر بماند

لذا ضمن احترام به تیم مذاکره کننده ، لازم است دولت انقلابی از چارچوب مذکرات و محتوای آن مراقبت به عمل آورده و مجلس شورای اسلامی ، نظارتها و وظایف خود را به نحو احسن وبا دقت به اجرا درآورد تا مانع از هرگونه تصمیم و اقدام خارج از چارچوب پذیرفته شده ، گردند

با توجه به شرایط موجود و پیشرفتهای فراوان و رفع تحریمهای داخلی که با پایان یافتن هشت سال حاکمیت دولت بی تدبیر و ناامید و شروع فعالیت دولت سیزدهم در کشور ، حاصل شده است ، هدف اصلی مذاکرات که رفع و بی اثر کردن تحریمها میباشد ، قبل از هرگونه توافق در مذاکرات وین ، به خوبی ودرمیدان عمل اتفاق افتاده است .

 

بادر نظر گرفتن این فرض که در صورت امضا توافقنامه هسته ای ، درصدی از ظرفیتهای اقتصادی کشور افزایش خواهد یافت ، اما این خطر وجود دارد که پیچ تنظیم و ابتکار عمل تحریمها در دست غربیها قرار خواهد گرفت که آثار زیانبار آن را در دوره قبل ، تجربه کرده ایم ، اما حصول پیشرفت اقتصادی بدون توجه به مذاکرات ، به عنوان پیشرفت و توسعه پایدار و با ثبات و قابل اعتماد و اتکا برای ملت ایران ، محسوب میگردد.

مذاکره با غرب از یک ویژگی خاص برخوردار میباشد

غرب ، ناکارامد در همه عرصه ها ، اما برخوردار از یک حربه خاص

مذاکراه با غرب یعنی مذاکره با یک جبهه مستاصل و منفعل در عرصه های نظامی ، سیاسی و اقتصادی ، که یک روی سکه میباشد

اما روی دیگر این سکه از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار میباشد .
این ویژگی ناشی از خوی شرارت غرب میباشد

تنها ویژگی باقی مانده از دنیای غرب که همه مولفه های قدرت آن فرسوده شده است ، ویژگی بد عهدی ، فریبکاری و خلف وعده میباشد

مذاکره با غرب یعنی بازی کردن در زمینی که ابتکار عمل استفاده از اهرم شرارت که همانا بدعهدی ، دروغ پردازی ، خلف وعده و عدم پایبندی به تعهدات میباشد ، در دستان طرف مقابل قرار دارد .

سید حسین آستانه