معرفی سایت ویکی‌شهید
معرفی سایت ویکی‌شهید

سایت ویکی سایتی است که در آن مقالاتی در حوزه دین ( با موضوعات فقه، اصول و کلام و…) قرار داده می شود.

معمولا سه نوع مقاله در سایت قرار می گیرد :

مقالات تولیدی : که این نوع مقاله را فرد ویکی نگار، با استفاده از منابع مختلف نگاشته است

مقالات دروس خارج مراجع تقلید :

این نوع مقالات در سایت www.eshia.ir و به صورت صوتی و مکتوب موجود می باشد.

مقالات کپی پیستی :

همان مقالاتی هستند که از سایت های معتبر دینی چون اندیشه قم و… گرفته می شود و در سایت ویکی قرار داده می شوند