بیست و هفتی ها: سرگذشت نامه ی تصویری فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) (دوره دو جلدی)
بیست و هفتی ها: سرگذشت نامه ی تصویری فرماندهان شهید لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) (دوره دو جلدی)

معرفی کتاب این مجموعه دو جلدی، کتاب مصور لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) است که در هر یک از جلد اول و دوم این مجموعه به معرفی ۳۴ فرمانده ارشد شهید این لشکر سرافراز می پردازد . «بیست و هفتی ها» مزین به تصاویری از چهره فرماندهان شهید، از کودکی تا شهادت آنهاست که […]

معرفی کتاب

این مجموعه دو جلدی، کتاب مصور لشکر ۲۷ محمد رسول الله (ص) است که در هر یک از جلد اول و دوم این مجموعه به معرفی ۳۴ فرمانده ارشد شهید این لشکر سرافراز می پردازد .

«بیست و هفتی ها» مزین به تصاویری از چهره فرماندهان شهید، از کودکی تا شهادت آنهاست که بسیاری از این عکس ها برای اولین بار در سال ۱۳۹۳ منتشر گردید.