“صد پسر در خون بغلتد گم نگردد دختری”
“صد پسر در خون بغلتد گم نگردد دختری”

‏ولی ما با جمله “صد پسر در خون بغلتد گم نگردد دختری” بزرگ شدیم !