تصویر حاج قاسم با تصویر ۱۷۴۶ شهید
تصویر حاج قاسم با تصویر ۱۷۴۶ شهید

این تصویر از عکس ۱۷۴۶ شهید درست شده. آن را بزرگ کنید و برای شادی روح همه شهدا صلوات بفرستید…?

این تصویر از عکس ۱۷۴۶ شهید درست شده.

آن را بزرگ کنید

و برای شادی روح همه شهدا صلوات بفرستید…?