مادرشهیدداود اعتمادپوراسمانی شد
مادرشهیدداود اعتمادپوراسمانی شد

مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری امروزساعت ۲ ونیم از درب منزل

مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری امروزساعت ۲ ونیم از درب منزل