رزمندگان چه سختی هایی کشیدید و ما چه آسایشهایی بدست اوردیم
رزمندگان چه سختی هایی کشیدید و ما چه آسایشهایی بدست اوردیم

واقعا! کی فکرش رو می کرد ادامه راهتان اینقدر سخت باشد بعد از شما غرق شدیم در روزمرگی هایمان و گیر کردیم به سیم خاردار نفس… ?? #دعایمان_کنید…

واقعا!
کی فکرش رو می کرد
ادامه راهتان اینقدر سخت باشد

بعد از شما غرق شدیم
در روزمرگی هایمان
و گیر کردیم به سیم خاردار نفس… ??

#دعایمان_کنید…