بازدید جمعی از جاماندگان غافله گردان مقداد از جبهه های جنوب
بازدید جمعی از جاماندگان غافله گردان مقداد از جبهه های جنوب

بازدید ۲۵ نفر از پیش کسوتان گردان مقداد از جبهه های جنوب شامل دهلاویه ، نهر خین ، اروند ، فکه ، شلمچه و… حضور در پادگان دوکوهه و تصویر یادگاری بیاد دورانی که در ان استقرار داشتند    

بازدید ۲۵ نفر از پیش کسوتان گردان مقداد از جبهه های جنوب شامل دهلاویه ، نهر خین ، اروند ، فکه ، شلمچه و… حضور در پادگان دوکوهه و تصویر یادگاری بیاد دورانی که در ان استقرار داشتند